Novinky, 30.06.2020

“Close the Glass Loop”: Akční platforma začíná s hlavním cílem recyklace skla

Brusel a Bülach, 30. června 2020 - Evropský komisař Virginijus Sinkevičeus přivítal zúčastněné strany, které zahájily významný program v oblasti sběru a recyklace skla, který spojuje celý evropský ekosystém skleněných obalů s cílem podpořit recyklaci skla.

Tento krok přichází jako úsilí o konsolidaci evropské cirkulární ekonomiky po přijetí Evropské zelené dohody, nové agendy Evropské unie pro udržitelný růst. Sklo je dlouhodobě lídrem v recyklovatelnosti, jako nekonečně recyklovatelný obalový materiál s mírou recyklace 76%. “Close the Glass Loop” jako celoevropská akční platforma, je partnerstvím mezi soukromými i veřejnými subjekty, jehož cílem je zvýšit do roku 2030 míru sběru skla na 90 %. Tato iniciativa sdružuje dvanáct evropských federací zastupujících výrobce skla, zpracovatele, značky, organizace pro obnovu obalů a místní samosprávu. 

Evropskými zakládajícími partnery jsou European Container Glass Federation, (FEVE) European Federation of Glass Recyclers (FERVER), Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV), European Federation of Bottled Waters (EFBW), spiritsEUROPE, Soft Drinks Europe (UNESDA), Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA), Producer Responsibility Organisations Packaging Alliance (PROsPA, zastoupena společností CITEO), ACR+, Eurocities, Municipal Waste Europe and European Fruit Juice Association (AIJN) a European Association of Food and Vegetable Processors (PROFEL).

Aby byla zajištěna lokální implementace opatření a řešení na míru, bude Evropská platforma spolupracovat s národními partnery v každém členském státě EU.

Na dnešní online akci se k zakládajícím partnerům a zástupcům států z jedenácti zemí - Francie, Německa, Itálie, Polska, Portugalska, Španělska, Spojeného království, Rakouska, Belgie, Švédska a Irska - připojilo více než 200 účastníků, aby oficiálně spustili platformu a podepsali Evropské akční plány.

Konkrétní případ spolupráce v cirkulární ekonomice

Virginijus Sinkevičius, evropský komisař odpovědný za životní prostředí, rybolov a oceány, se připojil k online akci prostřednictvím videokonference: „Sklo je skvělým příkladem oběhového materiálu. Už teď dosahuje vynikajících výsledků při sběru a recyklaci. Dnes však dokazujete, že chcete udělat více, že jste odhodláni zvýšit úroveň v celé EU a hledat prostor pro zlepšení po celé délce řetězce. Jsem přesvědčen, že splníte své poslání a učiníte z platformy „Close the Glass Loop“ odrazový můstek pro vyšší úroveň sběru. “

Cílem evropského akčního plánu, který předložil Michel Giannuzzi, předseda Evropské federace obalového skla (FEVE), na dnešním zahájení akce, je vyřešit strukturální výzvy v řetězci sběru a recyklace skla, které jsou společné pro většinu zemí EU. Se samosprávami, které jsou považovány za klíčové hráče pro mobilizaci sběru, vytvoří „Close the Glass Loop“ silné partnerství s cílem rozšířit sběr skla, zlepšit ho ve velkých městech a turistických oblastech a zajistit jeho opětovné použití. Sběr a recyklace skleněných obalů jsou lépe podporovány společnými pokyny a nástroji ve všech fázích. Jednotlivé akční body jsou od přípravy „roadshow“ v obcích, seminářů o osvědčených postupech až po podporu při usnadňování pilotních projektů v hustě obydlených nebo turistických oblastech, vypracování plánu kvality střepů a posílení spolupráce mezi zúčastněnými stranami na vnitrostátní úrovni.

Michel Giannuzzi, předseda Evropské federace obalového skla (FEVE), stanovil akční plán a uvedl: „Máme tu výhodu, že pracujeme s materiálem, který je svou povahou 100% a donekonečna recyklovatelný, a který je již úspěšný z hlediska udržitelnosti. Čím více recyklujeme sklo, tím méně vytváříme odpad nebo spoléháme na přírodní zdroje a zároveň poskytujeme prémiové obaly z hlediska zachování kvality, zdraví a bezpečnosti. Dnes je 76 % skleněných obalů na trhu EU sesbíráno k recyklaci - ale je potřeba udělat toho mnohem více. Musíme plně využít výhod, které sklo nabízí, a recyklovat více a lépe. Za tímto účelem potřebujeme aktivní závazek všech účastníků hodnotového řetězce. Dosavadní úroveň zapojení do programu „Close the glass loop“ vytváří opravdu slibné předpoklady pro úspěch a velmi se těším na pozitivní dopad, který v průběhu času vytvoří.

Dále bylo představeno několik národních akčních plánů z Rakouska, Francie a Švédska, které zdůrazňovaly rozmanitost přístupů mezi členskými státy EU a potřebu poskytovat akční plány přizpůsobené lokální úrovni. Současně to odráží význam koordinovaného přístupu na evropské úrovni, výměnu osvědčených postupů za účelem odstranění mezer ve sběru a zlepšení kvality použitého skla (střepů). Vyšší dostupnost kvalitních střepů znamená účinnější výrobní proces z hlediska zdrojů, udržování produktivity zdrojů v uzavřeném smyčce a poskytování prvotřídního, bezpečného a skutečně recyklovaného obalového materiálu.

Výroba skleněných obalů pro potraviny, nápoje a pro farmaceutický, voňavkářský a kosmetický sektor s donekonečna recyklovatelným, opakovaně použitelným a trvalým materiálem se projevuje menší spotřebou přírodních zdrojů, menším množství odpadu a menší spotřebou energie v souladu s Udržitelnou spotřebou a výrobními cíli (SDG 12). Recyklace skla zároveň umožňuje průmyslu dramaticky snížit spotřebu energie a emise CO2 v souladu s Cílem v oblasti klimatu (SDG 13).

Další informace o programu „Close the Glass Loop“ spolu s evropskými a národními akčními plány jsou k dispozici na webových stránkách www.closetheglassloop.eu.  

O skleněných obalech

Vyrobeny z minerálů hojných v přírodě - písku, sody, vápence a použitého skla - sklo je 100% a donekonečna recyklovatelný materiál vyrobený v jednom kroku pod jednou střechou. Většina sesbíraných skleněných lahví a sklenic se opakovaně používá k výrobě nových potravinářských skleněných obalů v uzavřené smyčce. Pokaždé, když se lahev nebo sklenice zrecykluje na nový obal, dochází nejen k úspoře energie a primárních suroviny, ale vniká také méně CO2. V EU se recyklací skla každoročně ušetří více než 12 milionů tun surovin a zabrání se vzniku více než 7 milionům tun CO2, což odpovídá 4 milionům aut na cestách. Ušetříme 2,5 % energie a 5 % CO2 díky každým 10 % použitého skla v peci.