Novinky, 23.04.2020

Skleněné obaly jsou nejlepší volbou pro spotřebitele se zájmem o životní prostředí

Průmyslová odvětví, podniky a politici se pevně zavázali k iniciativám, jako je Zelená dohoda pro Evropu a Cíle udržitelného rozvoje OSN a také spotřebitelé v celé Evropě podnikají stále více kroků ke snížení své ekologické stopy. Nejnovější údaje ze sklářského průmyslu ukazují, že povědomí o recyklaci a dopadu obalů na životní prostředí stále více ovlivňuje každodenní nákupní chování spotřebitelů.

Nezávislý průzkum mezi spotřebiteli, kterého se zúčastnilo více než 10 000 spotřebitelů ve 13 evropských zemích, a který zadaly společnosti Friends of Glass a Evropská federace obalového skla (FEVE), ukazuje, že lidé nakupují více skla než kdy předtím: polovina respondentů nyní kupuje více produktů ve skleněných obalech než před třemi lety. V České republice si 41 % dotázaných spotřebitelů kupuje více skleněných obalů než před třemi lety. Zároveň z průzkumu vyplynulo, že 9 z 10 dotázaných by doporučilo sklo jako nejlepší obalový materiál přátelům a rodině, což je o 11 % více než v roce 2016. V České republice je situace stejná: 91 % dotázaných spotřebitelů by doporučilo sklo jako lepší obalový materiál (2016: 87 %).

Tato zjištění jsou ovlivněna vysokou recyklovatelností skla a rostoucím povědomím spotřebitelů o jeho ekologických výhodách: s rozsáhlou sítí místních recyklačních zařízení, výrobou z recyklovaného skla a surovin (písek, soda, vápenec) pocházejících z přírody je sklo 100% a nekonečně recyklovatelné v místním uzavřeném koloběhu. Přičemž recyklované sklo je velmi důležitou surovinou nové výroby. Ve skutečnosti si 2 z 5 spotřebitelů aktivně volí sklo před jinými obalovými materiály konkrétně proto, že jej považují za recyklovatelnější než jakýkoli jiný obal.

Důležitost trvalé udržitelnosti pro spotřebitele

Podle průzkumu je dopad obalů na životní prostředí považován za důležitý a rozhodující faktor při nákupu potravin a nápojů, přičemž většina spotřebitelů (3 ze 4) je „velmi znepokojena“ způsobem likvidace potravinových obalů, což 1 ze 3 respondentů považuje za nejdůležitější aspekt. 46 % dotázaných Evropanů zároveň uvádí, že výrazně snížili spotřebu plastů, aby zabránili znečišťování životního prostředí. V České republice 44 % dotázaných Čechů omezilo plastové obaly, aby zabránili znečišťování životního prostředí.

Sklo je trvale hodnoceno jako nejekologičtější obalový materiál: zejména v případě řešení problémů kontaminace a životního prostředí, pokud jde o kontaminaci potravin (sklo hodnotilo jako „nejlepší v dané kategorii“ 43 % respondentů), v případě snížení množství odpadů z obalů (43 % respondentů) a řešení změny klimatu (48 % respondentů).

Zjištění rovněž ukazují, že převážná většina spotřebitelů recykluje skleněné obaly: 84 % Evropanů shromažďuje odděleně sklo pro recyklaci, přičemž 8 z 10 správně likviduje víčka, odděleně od skleněných obalů. V České republice je míra recyklace 84 %. Sběr použitého skla do kontejnerů je považován za nejpohodlnější způsob likvidace skla v celé Evropě.

Krok správným směrem k oběhovému hospodářství

Všechna uvedená čísla znamenají krok správným směrem k oběhovému hospodářství v Evropě a k dosažení důležitých cílů udržitelnosti, jako je skutečná míra recyklace skla 70 % do roku 2025 a 75 % do roku 2030 v každém státě. Výsledky průzkumu zároveň zdůrazňují, že mnoho spotřebitelů by ocenilo lepší přístup ke kontejnerům na sklo a jasnější pokyny k recyklaci skla – pouze polovina Evropanů, kteří recyklují sklo, uvádí, že mají jasné pokyny jak recyklovat, zatímco 1 ze 3 si přeje mít kontejner na sběr skla blíže.

Za tímto účelem zavádí sklářský průmysl iniciativu „Close the Glass Loop“ , jde o průmyslovou platformu pro zvýšení množství a kvality recyklovaného skla, a to zavedením programu materiálového dozoru, který povede k většímu shromažďování skla od spotřebitelů a recyklaci. Program zahrnuje úsilí zástupců průmyslu a obcí o vytvoření sítí sběren a komunikačních nástrojů, které zapojí občany do třídění jejich skleněného odpadu určeného k recyklaci. Výsledky budou zveřejněny ve stejný den, kdy zúčastněné strany „Close the Glass Loop“ uspořádají virtuální konferenci, na které budou diskutovat o tom, jak zlepšit sběr a recyklaci skla v celém hodnotovém řetězci.

Toto odvětví se současně rychlými kroky přibližuje tomu, aby se stalo klimaticky neutrálním: poprvé se spojila velká skupina evropských výrobců obalového skla s cílem vybudovat „Vanu budoucnosti“ - první velkou hybridní elektrickou vanu na světě využívající z 80 % zelenou elektřinu, která nahradí stávající zdroje energie z fosilních paliv a sníží emise CO2 o 50 %. Vana bude v provozu od roku 2022, bude schopna roztavit všechny druhy skla společně, čímž se dramaticky sníží emise CO2.

V reakci na výsledky průzkumu řekl Michael Delle Selve, Senior Communications Manager of FEVE, Evropské federace obalového skla: „Právě když se připravujeme na další Den Země, je povzbudivé vidět nejen vzestup recyklace skla v celé Evropě, míru sběru 76 %, ale také to, že výhody skleněných obalů a recyklace silně rezonují u spotřebitelů. Naší ambicí je dosáhnout do roku 2030 míry sběru skla 90 % a také plnou recyklaci sesbíraných skleněných obalů. Je důležité, aby lidé nejen recyklovali, ale recyklovali více a lépe. Nakonec všichni dostaneme to, co jsme vložili, a proto naléháme na každého, aby se připojil k našemu úsilí o sběr a recyklaci každé jednotlivé skleněné láhve. Je to jednoduché a snadné a bude to mít obrovský dopad na naši planetu s obrovským rozdílem pro budoucí generace.“

Další informace o tomto evropském průzkumu a přístup k podrobným zjištěním naleznete na adrese news.friendsofglass.com. Výsledky jsou k dispozici také na úrovni jednotlivých zemí.

 

O průzkumu InSites

Nezávislý průzkum byl proveden na konci roku 2019 prostřednictvím nezávislé výzkumné společnosti InSites Consulting a byl zaměřen na zákazníky ve věku 25–65 let ve 13 evropských zemích: v Rakousku, Chorvatsku, České republice, Francii, Německu, Itálii, Polsku, Portugalsku, na Slovensku, ve Španělsku, Švýcarsku, Turecku a Spojeném království. Účastníci poskytovali informace v rámci online výzkumného panelu, přičemž pohlaví byla zastoupena následovně: 75 % ženy a 25 % muži. Zúčastnilo se celkem 10 605 Evropanů.

Průzkum zjišťoval názory spotřebitelů na obaly nápojů a potravin a také to, jak ovlivňují jejich nákupní chování s ohledem na dopad na životní prostředí, dále postoje a chování týkající se recyklovatelnosti a preference různých typů balení. Cílem bylo prozkoumat postoje spotřebitelů k jednotlivým obalovým materiálům a získat relevantní údaje o spotřebitelích pro průmysl obalového skla. Průzkum vycházel z předchozích zjištění z let 2014 a 2016.

O Friends of Glass

Od roku 2008 sdružuje hnutí Friends of Glass komunitu 220 000 lidí v Evropě i mimo ni, přičemž všichni členové se zabývají tím, jaký dopad má jejich nákupní chování na životní prostředí a zavazují se preferovat sklo, jako obalový materiál pro lepší planetu a zdravější životní styl. Členové vědí, že jejich každodenní rozhodnutí mají velký dopad na životní prostředí, a proto zapojují spotřebitele i maloobchodníky, aby zvýšili povědomí o tom, že sklo je ideálním obalovým materiálem pro rodiny i životní prostředí. Hnutí Friends of Glass založilo FEVE.

O FEVE

FEVE – Evropská federace obalového skla - je federací evropských výrobců skleněných obalů pro potraviny a nápoje, jakož i flakony pro parfumerii, kosmetiku a farmacii. Asociace sdružuje přibližně 60 firem, které patří k více než 20 nezávislým společnostem. Členové asociace vyrobí ročně 80 miliard skleněných obalů. Asociace zahrnuje významné společnosti vyrábějící pro největší světové spotřebitelské značky. Se 160 výrobními závody ve 23 evropských zemích je toto odvětví v Evropě klíčové a poskytuje v celém dodavatelském řetězci 125 000 pracovních míst.