Novinky, 07.09.2020

Výtvarná soutěž "Co by si přálo sklo"

Vetropack Moravia Glass Kyjov vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti do 15 let na téma "Co by si přálo sklo". Do soutěže se můžete zapojit do 31.10.2020.

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Co by si přálo sklo“.

 

§ 1.  Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá od 1. září 2020 do 31. října 2020 (dále jen „doba konání soutěže“) na území celé České republiky (dále jen ČR).

 

§ 2.  Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Vetropack Moravia Glass, Kyjov, Havlíčkova 180/18, PSČ 697 01 (dále jen „Pořadatel“).

Pořadatel pověřuje zajištěním soutěže společnost 4JAN Public Relations, s.r.o., se sídlem Varšavská 40, 120 00

Praha 2, dále jen „Organizátor“)

Pořadatel může zajištěním soutěže pověřit další subjekty.

§ 3.  Účast v soutěži

Soutěž je určena pro všechny osoby s trvalým pobytem v ČR a do věku 15 let. Osoby mladší 15 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání či na jednání, které není fair-play.

Podmínkou účasti v soutěži je zaslání vlastnoručně namalovaného či nakresleného obrázku formátu A4 nebo A3 na adresu Pořadatele s tématikou skla a jeho přání (možnosti využití skla jako nejzdravějšího obalu na potraviny a nápoje; zdravé potraviny a nápoje ve skle; nejrůznější druhy skleněných obalů, vtipné příběhy lahví apod.) Inspiraci je možné nalézt na https://www.vetropack.cz/cz/vetropack/publikace/filmy/, kde je uveřejněno video Sklo zůstává sklem.

Soutěžící musí na druhou stranu obrázku napsat svoje jméno, věk a adresu.

 

§ 4 Výhry, podmínky získání výher

13 výherců získá poukázku na sportovní vybavení v hodnotě 500 Kč. Navíc budou jejich díla součástí prestižního kalendáře na rok 2021.

Podmínky získání výher:

Vítězná díla budou vybrána porotou v sídle Pořadatele dne 13. 11. 2020. Porota bude hodnotit originalitu obrázků.

Výherci budou vyrozuměni poštou.

Vítězná díla budou použita k výrobě kalendáře společnosti Vetropack Moravia Glass, a.s., na rok 2021.

Obrázky budou průběžně zveřejňovány na FB profilu Friends of Glass Česko a v online časopisu @vetropack.

 

§ 5.  Distribuce výher

Pořadatel soutěže bude výhry zasílat na adresu, kterou vybraný účastník napsal na druhou stranu obrázku. Výhry budou výhercům rozesílány poštou.

Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, kterého opět vybere porota.

 

§ 6.  Obecná ujednání

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku

k Pravidlům soutěže a zveřejněno www.vetropack.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel, Organizátor nenesou odpovědnost za jakékoli problémy vzniklé ze strany České pošty či jiného subjektu, který bude výhry doručovat.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách, sporných případech, stížnostech týkajících se této soutěže s konečnou platností.

Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k nahlédnutí na www.vetropack.cz v sekci Novinky.

 

§ 7.  Osobní údaje, autorská práva

Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že Pořadatel/Organizátor získává autorská práva na použití zaslaného výtvarného díla. Možnosti použití nejsou omezeny datem ani způsobem použití.

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti Vetropack Moravia Glass, Kyjov, Havlíčkova 180/18, PSČ 697 01 (dále jen „Pořadatel“), jakožto správce (dále jen Společnost), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. zejména agentury pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 5 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv Společností se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27,

Praha 7.

 

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. září 2020

V Praze dne 1. 9. 2020