Všechny hodnoty v zelených číslech

S opětovným využitím použitého skla jsme začali ve Švýcarsku již v 70. letech 20. století. Uvědomělé zacházení se surovinami je důležitým základem ekologické udržitelnosti.

Sklo je přírodní materiál, který je stoprocentně recyklovatelný bez jakékoli újmy na kvalitě. Sklo představuje vizi udržitelného obalu – je to vždy první volba pro spotřebitele, kteří kladou důraz na ekologii.

Recyklace zlepšuje ekologickou bilanci

Recyklace je správným rozhodnutím po ekologické i ekonomické stránce. Opakované používání použitého skla zásadně vylepšilo ekologickou bilanci výroby skla během několika málo desetiletí: v posledních 25 letech snížil evropský průmysl obalového skla díky recyklaci a technologickým inovacím emise CO2 a zatížení odpady o 74%. Pro výrobu čirého a hnědého skla můžeme použít až 60% použitého skla a u výroby nového zeleného skla je to dokonce až 100%. Rozhodující je kvalita tříděného skla a jeho úprava.

Výrobou skleněných obalů vytváříme přidanou hodnotu na všech třech úrovních udržitelnosti: ekonomika, společnost a životní prostředí.

Trvale udržitelný rozvoj

Naším cílem je neustálé zlepšování udržitelných technologických postupů ve výrobě skla. Pracujeme na snižování použití materiálu a spotřeby energie při výrobě a při přepravě.

Celková spotřeba energie v GWh 

Výroba skla vyžaduje hodně energie. 83 % této energie pokrývá zemní plyn.

Poměr střepů a surovin

Podíl použitého skla se vztahuje ke skupině Vetropack. V jednotlivých sklárnách může použité sklo představovat až 80 % vstupních surovin.

Emise skleníkových plynů podle zdroje

Na energii potřebnou pro tavicí vany připadá více než 60% celkových emisí skleníkových plynů z výroby.

Přebíráme odpovědnost za životní prostředí: zlepšování ekologické stopy

Uhlíkovou stopu skleněného obalu rozhodujícím způsobem určují čtyři faktory: energie potřebná pro výrobu, množství použitého sesbíraného skla, dopravní vzdálenost do stáčírny a výběr dopravního prostředku.

Výroba skla vyžaduje vysoké teploty okolo 1 600 stupňů Celsia. Výzva spočívá ve zvyšování energetické účinnosti tavicího procesu. Zařízení nejnovější generace předehřívají sklářský kmen a spotřebují tak méně energie pro taveníá. Současně lze také lépe využívat odpadní teplo z tavicích van, například jako zdroj dálkového tepla pro okolní budovy.

Technologie vylehčeného skla a krátké dopravní vzdálenosti

Technologie vylehčeného skla, díky níž je možné vyrábět tenkostěnné skleněné obaly se zachováním stability a pevnosti, přispívají k výrazné redukci stopy CO2 u skleněného obalu. Úspory na základě snížení hmotnosti mohou u běžných skleněných lahví dosáhnout 12% až 17% emisí CO2. Pokud se pak lahev prodává v tamním regionu a přepravuje se po železnici, její energetická bilance se ještě více zlepšuje.